ID bài viết : 00090029 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Cách cài đặt phần mềm PlayMemories Home.

Tôi có thể lấy bản sao phần mềm PlayMemories Home ở đâu?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để chuyển / nhập hình ảnh vào máy tính của bạn, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp sau đây


  Hãy làm theo các bước sau để tải về và cài đặt PlayMemories Home cho máy tính của bạn:

  Lưu ý:

  • Máy tính phải được cài sẵn một trong những hệ điều hành được liệt kê dưới đây khi giao từ nhà máy. Chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động chính xác trên những máy tính được nâng cấp lên các hệ điều hành trên và những máy tính có môi trường khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau.
   • Máy tính Windows
    • Windows 8.1*1
    • Windows 10*1*2
    • Windows 11*2
   *1 Chỉ 64-bit
   *2 Máy tính có bộ xử lý Intel hoặc AMD (không hoạt động trên máy tính dựa trên bộ xử lý ARM)
   • Máy tính Mac
    • OS X v10.10–10.11
    • macOS 10.12–10.13
  • Tham khảo trang web này để biết thông tin về các yêu cầu hệ thống.

  QUAN TRỌNG:

  • Khi thực hiện cài đặt, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet từ khi bắt đầu cài đặt cho đến khi kết thúc.
  • Nếu PlayMemories Home đã được cài đặt, khi thoát phần mềm bạn có thể thấy thông báo Ready to begin updating PlayMemories Home to a new version. Do you want to update? (Đã sẵn sàng cập nhật PlayMemories Home lên phiên bản mới. Bạn có muốn cập nhật không?)
  • Nếu bạn chọn Update Now (Cập nhật ngay), thiết bị sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất của PlayMemories Home và tạo lại các thư mục ảnh do PlayMemories Home sử dụng.
  • Vì việc tạo lại các thư mục có thể mất nhiều thời gian, nếu bạn đã lưu một số lượng lớn hình ảnh, lúc này bạn nên nhấp vào No (Không), rồi thực hiện cập nhật sau khi tạm thời xóa các thư mục đã đăng ký với PlayMemories Home.
  • Nếu bạn đang cài đặt PlayMemories Home lần đầu tiên, hãy làm theo các bước sau đây.
  1. Truy cập trang chính của PlayMemories Home.
   • Đối với Windows
    1. Di chuyển trên trang và nhấp vào nút Install PlayMemories Home (Cài đặt PlayMemories Home).
    2. Nhấp vào Save (Lưu) để tải tập tin về.
     Chọn vị trí thuận tiện để lưu tập tin, chẳng hạn như Màn hình nền hoặc thư mục Tải về.
   • Đối với máy Mac
    1. Di chuyển xuống cuối trang và nhấp vào Download Mac version here (Tải về phiên bản Mac ở đây).
    2. Cuộn trang này và nhấp vào nút Install PlayMemories Home (Cài đặt PlayMemories Home).
    3. Nhấp vào Save (Lưu) để tải tập tin về.
  2. Để cài đặt, hãy nhấp đúp vào tập tin đã lưu và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  3. Màn hình ”PlayMemories Home Installer" (Trình cài đặt PlayMemories Home) sẽ xuất hiện. Chọn Next (Tiếp theo).
  4. Sau khi đọc thỏa thuận cấp phép và chính sách về quyền riêng tư, hãy chọn hộp kiểm nếu bạn đồng ý, rồi chọn Next (Tiếp theo).
  5. Khi màn hình "Kind of install" (Loại cài đặt) xuất hiện, hãy chọn Next (Tiếp theo).
  6. Màn hình "Installation Settings" (Cài đặt) sẽ xuất hiện. Chọn Install (Cài đặt) để bắt đầu cài đặt.
  7. Màn hình "Installation progress" (Tiến trình cài đặt) sẽ xuất hiện. Đợi cho đến khi màn hình chuyển đổi. Khi đó, không tắt máy tính, ngắt kết nối Internet hoặc chuyển máy tính sang chế độ ngủ.
  8. Nếu bạn cài đặt lần đầu tiên, màn hình PlayMemories Home Initial Settings (Cài đặt PlayMemories Home lần đầu) sẽ xuất hiện. Chọn Use the standard settings (Sử dụng cài đặt chuẩn) hoặc Use custom settings (Sử dụng cài đặt tùy chỉnh), rồi chọn Next (Tiếp theo).
   • Sử dụng cài đặt chuẩn: Các ảnh được lưu trữ trong thư mục "Pictures" (Ảnh) của máy tính sẽ hiển thị.
   • Sử dụng cài đặt tùy chỉnh: Các ảnh được lưu trữ bên ngoài thư mục "Pictures" (Ảnh) của máy tính sẽ được hiển thị trong PlayMemories Home. Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn hiển thị thư mục "Pictures" (Ảnh) hoặc nếu bạn muốn chỉ định riêng các thư mục lưu ảnh, ví dụ như trên đĩa cứng bên ngoài.
   LƯU Ý: Có thể thay đổi thư mục nào sẽ hiển thị trong PlayMemories Home sau khi cài đặt xong.
  9. Thông báo "Next, configure PlayMemories Online settings" (Tiếp theo, hãy cấu hình cài đặt PlayMemories Online) sẽ xuất hiện. Chọn “Skip PlayMemories Online set-up(you may set-up later)” (Bỏ qua thiết lập PlayMemories Online (bạn có thể thiết lập sau)), rồi chọn Next (Tiếp theo).
  10. Sau một lát, PlayMemories Home sẽ khởi động. Khi thông báo "Confirmation of such update" (Xác nhận cập nhật đó) xuất hiện, hãy chọn OK (Đồng ý). Thao tác này sẽ hoàn tất cài đặt.

  LƯU Ý: PlayMemories Home sẽ tải về các tập tin có liên quan trong khi thực hiện cài đặt. Hãy đảm bảo luôn kết nối vào Internet cho đến khi cài đặt xong. Nếu môi trường Internet không ổn định và ngắt kết nối, quá trình cài đặt sẽ bị gián đoạn. Nếu bạn không thể cài đặt trong khi được kết nối với Internet hoặc nếu kết nối không ổn định, hãy nhấp vào liên kết dưới đây để tải về trình cài đặt toàn bộ mô-đun và tiến hành cài đặt theo cách tương tự.