ID bài viết : 00135053 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tập tin dữ liêu nào có thể chuyển vào PlayMemories Home được?

  Tập tin dữ liêu có thể chuyển vào PlayMemories được.

  Áp dụng cho các sản phẩm sau đây:
  - PlayMemories Home (Phiên bản Lite) Phiên bản.1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản.1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản.2.*.**


  Định dạng tập tin  media có thể chuyển được vào PlayMemories Home được liệt kê trên menu Help.

  1. Nhấp vào About PlayMemories Home trong menu Help.
  2. Cửa sổ About PlayMemories Home sẽ được hiển thị.
  3. Nhấp vào Supported Formats để hiển thị các định dạng tập media được hỗ trợ.