ID bài viết : 00132023 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Hệ điều hành nào hỗ trợ phần mềm PlayMemories Home?

Hệ điều hành nào hỗ trợ phần mềm PlayMemories Home?

  Phần mềm PlayMemories Home hỗ trợ được với các hệ điều hành sau đây:

  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu hệ thống, vui lòng truy cập vào trang PlayMemories Home support.

  Hệ điều hành Windows:

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7, Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista, Service Pack 2 (SP2)

  Hệ điều hành Mac:

  • Macintosh OS X v10.10
  • Macintosh OS X v10.9
  • Macintosh OS X v10.8