ID bài viết : 00139632 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho Phần mềm ứng dụng.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho Phần mềm ứng dụng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó.

QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo với tất cả các máy tính.

Chú thích:
: Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được đánh giá

Phần mềm ứng dụng

Phiên bản

 Phân loại sản phẩm áp dụng

OS X v10.11
(El Capitan)
Ghi chú
PlayMemories Home 3.1.00 or later Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
Action Cam
Music Video Recorder
Bloggie / Webbie
Digital Recording Binoculars
Photo Printers
GPS Unit

Image Data Converter 4.2.04 Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
- *1
Remote Camera Control 3.6.00 or later Cyber-shot
α (Alpha)
Action Cam Movie Creator 3.1.00  or later Action Cam
MVR studio 1.0.01 Music Video Recorder - *1
Wireless Auto Import 1.3 Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
-

*1 Chúng tôi sẽ hỗ trợ Mac OS X v10.11 bởi bản cập nhật sắp tới.