ID bài viết : 00108312 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Biểu đồ tương thích về chức năng đèn flash bên ngoài

  Tham khảo bảng thông tin sau về chức năng đèn flash bên ngoài tương thích với máy ảnh Sony và Konica Minolta

  Sony Flash

  HVL-F20AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-F20M

  Sony Cameras

  Cannot be used with Konica Minolta Cameras

  HVL-F20S

  Sony Cameras

  Cannot be used with Konica Minolta Cameras

  HVL-F36AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-F42AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-F43AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-F43M

  Sony Cameras

  Cannot be used with Konica Minolta Cameras

  HVL-F56AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-F58AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-F60M

  Sony Cameras

  Cannot be used with Konica Minolta Cameras

  HVL-MT24AM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  HVL-RL1

  Sony Cameras

  Cannot be used with Konica Minolta Cameras

  HVL-RLAM

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras  Konica Minolta Flash

  Macro 1200AF

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  Macro Ring 1200

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  Macro Twin 2400

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM® 1800AF

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 2000i

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 2000xi

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 2500(D)

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 2800AF

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 3200i

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 3500xi

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 3600HS(D)

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 4000AF

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 5200i

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 5400HS

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 5400xi

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  PROGRAM / MAXXUM 5600HS(D)

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras

  Vectis SF-1

  Sony Cameras

  Konica Minolta Cameras