ID bài viết : 00166878 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh Cyber-shot (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh Cyber-shot (macOS 10.12 (Sierra)).

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

  QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Máy chụp ảnh Compact
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  DSC-G3
  DSC-H20
  DSC-H55
  DSC-H70
  DSC-H90
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX1
  DSC-HX5
  DSC-HX5C
  DSC-HX5V
  DSC-HX7
  DSC-HX7V
  DSC-HX9
  DSC-HX9V
  DSC-HX10
  DSC-HX10V
  DSC-HX20
  DSC-HX20V
  DSC-HX30
  DSC-HX30V
  DSC-HX50
  DSC-HX50V
  DSC-HX60
  DSC-HX60V
  DSC-HX80
  DSC-HX90
  DSC-HX90V
  DSC-HX100
  DSC-HX100V
  DSC-HX200
  DSC-HX200V
  DSC-HX300
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-J10
  DSC-J20
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX1
  DSC-RX1R
  DSC-RX1RM2
  DSC-RX10
  DSC-RX10M2
  DSC-RX10M3
  DSC-RX100
  DSC-RX100M2
  DSC-RX100M3
  DSC-RX100M4
  DSC-RX100M5
  DSC-S930
  DSC-S950
  DSC-S980
  DSC-S1900
  DSC-S2000
  DSC-S2100
  DSC-S3000
  DSC-S5000
  DSC-T77
  DSC-T90
  DSC-T99
  DSC-T99C
  DSC-T99D
  DSC-T99DC
  DSC-T110
  DSC-T110D
  DSC-T700
  DSC-T900
  DSC-TF1
  DSC-TX1
  DSC-TX5
  DSC-TX7
  DSC-TX7C
  DSC-TX9
  DSC-TX9C
  DSC-TX10
  DSC-TX20
  DSC-TX30
  DSC-TX55
  DSC-TX66
  DSC-TX100
  DSC-TX100V
  DSC-TX200
  DSC-TX200V
  DSC-TX300
  DSC-TX300V
  DSC-W180
  DSC-W190
  DSC-W210
  DSC-W215
  DSC-W220
  DSC-W230
  DSC-W270
  DSC-W275
  DSC-W290
  DSC-W310
  DSC-W320
  DSC-W330
  DSC-W350
  DSC-W350D
  DSC-W360
  DSC-W370
  DSC-W380
  DSC-W390
  DSC-W510
  DSC-W515PS
  DSC-W520
  DSC-W530
  DSC-W550
  DSC-W560
  DSC-W570
  DSC-W570D
  DSC-W580
  DSC-W610
  DSC-W620
  DSC-W630
  DSC-W650
  DSC-W670
  DSC-W690
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX1
  DSC-WX5
  DSC-WX5C
  DSC-WX7
  DSC-WX9
  DSC-WX10
  DSC-WX30
  DSC-WX50
  DSC-WX60
  DSC-WX70
  DSC-WX80
  DSC-WX100
  DSC-WX150
  DSC-WX170
  DSC-WX200
  DSC-WX220
  DSC-WX300
  DSC-WX350
  DSC-WX500

  Máy chụp ảnh Lens Style Cameras
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100