ID bài viết : 00143418 / Sửa lần cuối : 18/03/2016In

Sự khác biệt giữa i.LINK, IEEE 1394, và Apple FireWire là gì?

Sự khác biệt giữa i.LINK, IEEE 1394, và Apple FireWire là gì?

    Những từ này là các từ đồng nghĩa cho cùng một loại kết nối. i.LINK được sử dụng bởi Sony để mô tả kết nối IEEE1394. FireWire Apple là một thuật ngữ được sử dụng bởi Apple Computer, Inc để mô tả một kết nối IEEE1394.