ID bài viết : 00244458 / Sửa lần cuối : 14/04/2020In

Bạn không thể nhập video được ghi trên băng.

    Nếu bạn không có thiết bị phát băng video, bạn không thể nhập video được ghi trên băng video vào máy tính, v.v. Thời gian hỗ trợ cho máy quay có sử dụng băng video cũng như dịch vụ sửa chữa cho những máy quay này, v.v. đã kết thúc. Nếu bạn muốn nhập video được quay trên băng video vào máy tính, v.v., vui lòng cân nhắc sử dụng thiết bị chuyển đổi video từ nhà sản xuất khác hoặc tìm kiếm các dịch vụ chuyển đổi video.

    Về đầu trang Hướng dẫn nhập băng video