ID bài viết : 00244478 / Sửa lần cuối : 14/04/2020In

Bạn muốn lưu video trên thiết bị nào? (Digital8 / DV / HDV)