ID bài viết : 00268389 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

DEMO xuất hiện trên cửa sổ hiển thị của thiết bị và nút Nguồn hoặc nút HOME không hoạt động.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu thiết bị tự động bật khi dây nguồn AC (dây điện) được kết nối, sau đó thông báo DEMO xuất hiện trên cửa sổ hiển thị và nút Nguồn hoặc nút HOME bị tắt, thiết bị có thể đang ở chế độ DEMO. Bạn có thể tắt chế độ DEMO bằng cách nhấn đồng thời nút INPUT và nút Nguồn trên thiết bị trong năm giây.

    Lưu ý: