ID bài viết : 00286414 / Sửa lần cuối : 26/07/2023In

Những sản phẩm âm thanh nào của Sony có thể sử dụng các tính năng độc quyền của BRAVIA TV?

    Các mẫu sản phẩm được hỗ trợ cho từng tính năng như sau:

    Acoustic Center Sync

    Điều khiển dễ dàng với BRAVIA TV

    360 Spatial Sound Personalizer