ID bài viết : 00058685 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Chuẩn bị cho 1 chạm để nghe (đối với Android 2.3.x và 4.0.x).

  Tải ứng dụng “NFC Easy Connect,”  là một ứng dụng gốc của Sony cho các điện thoại Android hay máy tính bảng, từ Google Play, và cài đặt nó.

  Ứng dụng có thể không có trong vài nước và/hoặc vùng.

  1. Tải và cài đặt ứng dụng “NFC Easy Connect.” 

   Truy cập website sau:

   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

   Bằng mã 2 chiều:

   Sử dụng một ứng dụng đọc mã 2 chiều.

  2. Từ màn hình Home, chạm .
  3. Chạm “NFC Easy Connect.” 
   Bảo đảm rằng màn hình “NFC Easy Connect.” hiển thị khi thực hiện kết nối 1 chạm.

  Gợi ý

  • Nếu ứng dụng tương thích NFC được cài đặt sẵn trên điện thoại Smartphone như là Xperia, bạn không cần phải cài đặt “NFC Easy Connect.”. Để biết thêm chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo với điện thoại Smartphone của bạn.