ID bài viết : 00139357 / Sửa lần cuối : 16/10/2022In

Cách nghe âm thanh Tivi qua loa của đầu thu A/V hoặc loa của hệ thống rạp hát tại nhà.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bốn phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để nghe âm thanh Tivi từ loa của đầu thu A/V hoặc loa của hệ thống rạp hát tại nhà là:

  Lưu ý:


  Tùy chọn 1: Kết nối HDMI sử dụng tính năng ARC:

  Hình ảnh kết nối Tivi và loa Soundbar bằng cáp HDMI, biểu thị A, B, C từ bên trái để minh họa cổng hoặc cáp

  • A: HDMI IN
  • B: Cáp HDMI
  • C: HDMI OUT

  Lưu ý: Cả hai thiết bị đang được kết nối phải hỗ trợ các tính năng ARC. Các cổng HDMI có thể được đánh dấu ARC hoặc eARC/ARC để cho thấy cần sử dụng cổng nào. Nếu không, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các thông số kỹ thuật để xem tính năng ARC có được hỗ trợ không.

  1. Kết nối cáp HDMI vào cổng HDMI có nhãn ARC hoặc cổng có hỗ trợ ARC được xác định trong hướng dẫn sử dụng.
  2. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh)
  3. Đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành On (Bật).
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn không phải là BRAVIA TV, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm để tìm kiếm các cài đặt liên quan đến chức năng HDMI CEC và cài đặt thành On (Bật).
  4. Bật cài đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) trên cả Tivi và hệ thống âm thanh.

  Tùy chọn 2: Kết nối bằng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học và cáp HDMI:

  Hình ảnh kết nối Tivi và loa Soundbar bằng cáp HDMI và cáp âm thanh kỹ thuật số quang học, cho biết A, B, C từ bên trái ở hàng trên, D, E, F từ bên trái ở hàng dưới để minh họa cổng hoặc cáp

  • A: HDMI IN
  • B: Cáp HDMI
  • C: HDMI OUT
  • D: NGÕ RA kỹ thuật số quang học
  • E: Cáp âm thanh kỹ thuật số quang học
  • F: NGÕ VÀO kỹ thuật số quang học
  1. Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng HDMI IN (ARC hoặc eARC) trên Tivi và cổng HDMI OUT (ARC hoặc eARC) trên thiết bị âm thanh.
  2. Sử dụng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học, kết nối cổng NGÕ RA kỹ thuật số quang học trên Tivi và cổng NGÕ VÀO kỹ thuật số quang học trên thiết bị âm thanh.
  3. Bật Tivi.
  4. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh)
  5. Đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành On (Bật).
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn không phải là BRAVIA TV, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm để tìm kiếm các cài đặt liên quan đến chức năng HDMI CEC và cài đặt thành On (Bật).
  6. Bật cài đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) trên cả Tivi và hệ thống âm thanh.
  7. Đặt âm thanh Tivi đến một trong hai cài đặt Fixed (Cố định) hoặc Variable (Biến đổi) mong muốn.
   Lưu ý:
   • Một số mẫu Tivi không có cài đặt này.
   • Đối với Android TV có tùy chọn cài đặt này, chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) và điều chỉnh âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh.
    Nếu bạn chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)), âm thanh sẽ được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn phát âm thanh Tivi từ thiết bị ngõ ra bên ngoài (tắt tiếng âm thanh từ Tivi), hãy giảm âm lượng Tivi xuống mức thấp nhất hoặc tắt tiếng.
  8. Bật hệ thống âm thanh.

  Lưu ý: Khi Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh) của Tivi được thiết lập thành Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Biến đổi)): Âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh, sẽ được liên kết với âm lượng Tivi và âm thanh được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn tắt ngõ ra âm thanh từ Tivi, hãy thay đổi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi sang Audio system (Hệ thống âm thanh).
  Lưu ý rằng nếu bạn giảm hoặc tắt âm lượng Tivi trong khi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi được đặt thành TV speakers (Loa Tivi) thì âm thanh từ thiết bị ngõ ra bên ngoài sẽ giảm hoặc bị tắt tiếng.


  Tùy chọn 3: Chỉ kết nối bằng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học:

  Hình ảnh kết nối Tivi và loa Soundbar bằng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học, biểu thị A, B, C từ bên trái để minh họa cổng hoặc cáp

  • A: NGÕ RA kỹ thuật số quang học
  • B: Cáp âm thanh kỹ thuật số quang học
  • C: NGÕ VÀO kỹ thuật số quang học
  1. Sử dụng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học, kết nối cổng NGÕ RA kỹ thuật số quang học trên Tivi và cổng NGÕ VÀO kỹ thuật số quang học trên thiết bị âm thanh.
  2. Bật Tivi.
  3. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh)
  4. Đặt âm thanh Tivi đến một trong hai cài đặt Fixed (Cố định) hoặc Variable (Biến đổi) mong muốn.
   Lưu ý:
   • Một số mẫu Tivi không có cài đặt này.
   • Đối với Android TV có tùy chọn cài đặt này, chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) và điều chỉnh âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh.
    Nếu bạn chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)), âm thanh sẽ được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn phát âm thanh Tivi từ thiết bị ngõ ra bên ngoài (tắt tiếng âm thanh từ Tivi), hãy giảm âm lượng Tivi xuống mức thấp nhất hoặc tắt tiếng.
  5. Bật hệ thống âm thanh.

  Lưu ý: Khi Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh) của Tivi được thiết lập thành Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Biến đổi)): Âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh, sẽ được liên kết với âm lượng Tivi và âm thanh được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn tắt ngõ ra âm thanh từ Tivi, hãy thay đổi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi sang Audio system (Hệ thống âm thanh).
  Lưu ý rằng nếu bạn giảm hoặc tắt âm lượng Tivi trong khi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi được đặt thành TV speakers (Loa Tivi) thì âm thanh từ thiết bị ngõ ra bên ngoài sẽ giảm hoặc bị tắt tiếng.


  Tùy chọn 4: Chỉ kết nối bằng cáp âm thanh analog:

  Hình ảnh kết nối Tivi và loa Soundbar bằng cáp âm thanh analog, biểu thị A, B, C từ bên trái để minh họa cổng hoặc cáp

  • A: NGÕ RA âm thanh analog
  • B: Cáp âm thanh analog
  • C: NGÕ VÀO âm thanh analog
  1. Sử dụng cáp âm thanh analog, kết nối cổng NGÕ RA âm thanh analog trên Tivi và cổng NGÕ VÀO âm thanh analog trên thiết bị âm thanh.
  2. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh)
  3. Đặt âm thanh Tivi đến một trong hai cài đặt Fixed (Cố định) hoặc Variable (Biến đổi) mong muốn.
   Lưu ý:
   • Một số mẫu Tivi không có cài đặt này.
   • Đối với Android TV có tùy chọn cài đặt này, chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) và điều chỉnh âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh.
    Nếu bạn chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)), âm thanh sẽ được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn phát âm thanh Tivi từ thiết bị ngõ ra bên ngoài (tắt tiếng âm thanh từ Tivi), hãy giảm âm lượng Tivi xuống mức thấp nhất hoặc tắt tiếng.

  Lưu ý: Khi Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh) của Tivi được thiết lập thành Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Biến đổi)): Âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh, sẽ được liên kết với âm lượng Tivi và âm thanh được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn tắt ngõ ra âm thanh từ Tivi, hãy thay đổi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi sang Audio system (Hệ thống âm thanh).
  Lưu ý rằng nếu bạn giảm hoặc tắt âm lượng Tivi trong khi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi được đặt thành TV speakers (Loa Tivi) thì âm thanh từ thiết bị ngõ ra bên ngoài sẽ giảm hoặc bị tắt tiếng.