ID bài viết : 00248894 / Sửa lần cuối : 04/08/2020In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của Máy tính bảng?

    Ví dụ về các tên mẫu máy đúng: SGPT121DE/S | SGPT113BE/S 
    Máy tính bảng
    1: Tên mẫu máy
    2: Số sê-ri