ID bài viết : 00085005 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Mật mã hay mật khẩu để ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác là gì?

    Mật mã của thiết bị được đặt là 0000 (bốn số 0).

    Khi ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác, nếu trên màn hình của thiết bị Bluetooth khác có yêu cầu mật mã thiết của bạn, vui lòng nhập 0000 (bốn số 0).

    LƯU Ý: Tùy thuộc vào thiết bị Bluetooth được sử dụng, mật mã có thể được gọi là Mã khóa, Mã PIN, Số PIN hoặc Mật khẩu.