ID bài viết : 00198795 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Quy trình ghép nối Android TV™ của Sony/Google TV™

  Trang web này hướng dẫn ghép nối Bluetooth cho Android TV của Sony hoặc Google TV.

  QUAN TRỌNG:

  Ghép nối với Android TV của Sony/Google TV

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Remote & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
   Lưu ý: Nếu Remote & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  3. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   Lưu ý: Nếu Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  4. Chọn Pair accessory (Ghép nối phụ kiện) hoặc Add device (Thêm thiết bị) để đặt Tivi ở chế độ ghép nối. Một danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ được hiển thị sau vài phút.
  5. Chọn thiết bị âm thanh bạn muốn ghép nối từ menu Bluetooth và thực hiện đăng ký ghép nối.