ID bài viết : SX072334 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Khi sử dụng hai thẻ SIM (SIM kép), liệu tôi có thể có một cuộc trò chuyện đang diễn ra trên một thẻ, và đồng thời nhận được cuộc gọi trên thẻ SIM kia không?

  Bạn có thể thực hiện cuộc trò chuyện trên một thẻ SIM, và nhận cuộc gọi trên thẻ SIM kia cùng lúc nếu thiết bị của bạn hỗ trợ chế độ Hai SIM Hai Sóng Gọi Cùng Lúc (Dual SIM Dual Active – DSDA). Hiện nay, hầu hết các thiết bị Xperia™ chỉ hỗ trợ Hai SIM Hai Sóng Chờ (Dual SIM Dual Standby – DSDS), không cho phép bạn xử lý hai cuộc gọi đồng thời trên hai thẻ SIM khác nhau.

  Hai SIM Hai Sóng Chờ (DSDS – Dual SIM Dual Standby)

  Các thiết bị DSDS sẽ hoạt động khi gắn một hoặc hai thẻ SIM. Bạn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn cho cả hai thẻ SIM. Trước khi có thể sử dụng các thẻ SIM, bạn phải kích hoạt chúng trong menu cài đặt SIM Kép. Chỉ có thể sử dụng lưu lượng dữ liệu trên một thẻ SIM vào một thời điểm và bạn có thể chọn thẻ SIM muốn dùng.

  Vào bất cứ lúc nào, bạn đều có thể chọn thẻ SIM dùng để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản (SMS). Tuy nhiên, khi một thẻ SIM đang được dùng cho cuộc gọi, thẻ SIM kia sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Điều này có nghĩa rằng, trong một cuộc gọi, chỉ có thẻ SIM mà bạn đã chọn để dùng (thẻ SIM đang hoạt động) là có thể sử dụng để trao đổi thông tin. Máy không thể xử lý hai cuộc gọi đồng thời trên hai thẻ SIM khác nhau. Khi bạn sử dụng một thẻ SIM để xử lý cuộc gọi, thẻ SIM kia sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi vào thẻ SIM bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tính năng dùng sóng SIM Kép. Nếu tính năng dùng sóng SIM Kép được kích hoạt và bạn sử dụng, ví dụ như SIM 1 để xử lý một cuộc gọi đang diễn ra, bất kỳ cuộc gọi nào vào SIM 2 sẽ được chuyển tiếp qua SIM 1. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể giữ cuộc gọi đang thực hiện và trả lời cuộc gọi được chuyển tiếp vào SIM 1 từ SIM 2 (mà vẫn bị vô hiệu hóa).

  Lưu ý! Dùng sóng SIM Kép sử dụng các tính năng Chuyển tiếp cuộc gọi. Kiểm tra với nhà khai thác mạng để xem có sử dụng được chuyển tiếp cuộc gọi hay không ở những mạng mà các thẻ SIM của bạn đang dùng. Chuyển tiếp cuộc gọi có thể không sử dụng được nếu bạn đang dùng thẻ SIM từ hai quốc gia/khu vực khác nhau.

  Các thiết bị hỗ trợ tính năng DSDS và dùng sóng SIM Kép

  • Xperia™ C
  • Xperia™ C3 Dual
  • Xperia™ E1 Dual 
  • Xperia™ E3 Dual
  • Xperia™ M dual
  • Xperia™ M2 dual
  • Xperia™ T2 Ultra Dual
  • Xperia™ Z3 Dual

  Lưu ý! Xperia™ tipo dual và Xperia™ E dual cũng hỗ trợ DSDS nhưng không có tất cả các tính năng được mô tả ở đây.

  Cách kích hoạt sử dụng hai thẻ SIM

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cài đặt SIM Kép.
  3. Đánh dấu chọn vào các hộp kiểm SIM1SIM2.

  Cách kích hoạt dùng sóng SIM Kép

  1. Đảm bảo bạn đã kích hoạt cả hai thẻ SIM.
  2. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Cài đặt SIM Kép > Dùng sóng SIM Kép.
  4. Kéo thanh trượt bên cạnh Dùng sóng SIM Kép sang phải. Các số điện thoại của hai thẻ SIM đã gắn sẽ được tự động nhập vào. Nếu các số điện thoại này không được thêm vào, bạn có thể nhập bằng tay.

  Hai SIM Hai Sóng Gọi Cùng Lúc (DSDA – Dual SIM Dual Active)

  Các thiết bị hỗ trợ chế độ Hai SIM Hai Sóng Gọi Cùng Lúc (Dual SIM Dual Active – DSDA) cho phép thực hiện cuộc trò chuyện trên một thẻ SIM và nhận cuộc gọi trên thẻ SIM kia cùng lúc.

  Các thiết bị có hỗ trợ DSDA

  • Xperia™ SP dual (chỉ có ở một số quốc gia hoặc khu vực)

  Cách kích hoạt sử dụng hai thẻ SIM

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Thẻ SIM Kép.
  3. Đánh dấu chọn vào các hộp kiểm SIM1SIM2.