ID bài viết : S500061613 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Bao nhiêu ảnh có thể được lưu trên thiết bị ghi?

Lưu ảnh trên thiết bị ghi.

  Kích thước ảnh: L 14M (Tỷ lệ: 3:2)
  Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM 
  256M 512M 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 63 132 271 548 1085 2180 4421 8725
  Fine 45 94 194 393 779 1566 3176 6268
  RAW + JPEG 7 16 35 72 144 291 592 1169
  RAW 9 21 43 89 178 358 728 1438
  Thẻ nhớ SD/SDHC
  256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 63 132 270 537 1081 2177 4421 8889
  Fine 45 94 193 385 776 1564 3176 6386
  RAW + JPEG 7 16 35 71 144 291 592 1191
  RAW 9 21 43 87 177 358 728 1465


   Kích thước ảnh: L 12M (Tỷ lệ: 16:9)

  Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM 
  256M 512M 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 72 151 309 625 1237 2486 5042 9950
  Fine 52 109 224 453 898 1806 3662 7227
  RAW + JPEG 7 17 36 74 148 299 607 1199
  RAW 9 21 43 89 178 358 728 1438
  Thẻ nhớ SD/SDHC
  256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 72 151 308 612 1233 2483 5042 10137
  Fine 52 109 223 444 895 1803 3662 7363
  RAW + JPEG 7 17 36 73 147 298 607 1222
  RAW 9 21 43 87 177 358 728 1465

  Kích thước ảnh: M 7.7M (Tỷ lệ: 3:2)
  Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM 
  256M 512M 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 83 173 254 715 1417 2846 5772 11390
  Fine 60 126 259 524 1038 2086 4229 8347
  Thẻ nhớ SD/SDHC
  256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 83 173 352 701 1411 2842 5772 11604
  Fine 60 126 258 513 1034 2083 4229 8503

  Kích thước ảnh: M 6.5M (Tỷ lệ: 16:9)
  Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM 
  256M 512M 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 107 222 455 918 1818 3652 7406 14614
  Fine 80 167 343 693 1373 2758 5593 11038
  Thẻ nhớ SD/SDHC
  256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 107 222 453 900 1811 3647 7406 14888
  Fine 80 167 341 679 1368 2754 5593 11245

   Kích thước ảnh: S 3.5M (Tỷ lệ : 3:2)
  Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM 
  256M 512M 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 136 281 575 1160 2297 4614 9356 18462
  Fine 106 220 452 912 1807 3630 7360 14523
  Thẻ nhớ SD/SDHC
  256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 136 281 572 1137 2289 4608 9356 18808
  Fine 106 220 450 894 1800 3625 7360 14795

   Kích thước ảnh: S 2.9M (Tỷ lệ: 16:9)
  Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM 
  256M 512M 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 148 307 629 1269 2512 5047 10232 20192
  Fine 118 245 503 1015 2010 4038 8187 16156
  Thẻ nhớ SD/SDHC
  256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 148 307 626 1244 2503 5040 10232 20570
  Fine 118 245 500 995 2003 4032 8187 16459

  Lưu ý:

  - Khi bạn chọn RAW hoặc RAW+JPEG với Quality, kích thước ảnh của tập tin RAW tương ứng với L.
  - Khi ảnh được chụp trên máy ảnh Sony khác được phát lại, chúng có thể xuất hiện trong kích thước ảnh khác với kích thước ảnh thật.
  - Ảnh của tất cả các ảnh có thể thực hiện được hiển thị ở cùng kích thước trên màn hình máy ảnh.
  - Giá trị có thể thay đổi tùy theo điều kiện chụp.