ID bài viết : S500061565 / Sửa lần cuối : 09/05/2013

Tại sao TV không thể ghi lại một số chương trình phát sóng mặc dù chức năng tạm dừng TV vẫn làm việc trên chương trình đó?

TV không thể ghi lại một số chương trình phát sóng mặc dù chức năng tạm dừng TV vẫn làm việc trên chương trình đó

    Nếu Copy never phát sóng sự kiện, chỉ TV PAUSE (tạm dừng) có thể làm việc. Điều này là do Copy never không thể được ghi lại.
    Chức năng TV PAUSE (tạm dừng) được thiết kế để  thể sử dụng như một bản ghi tạm thời trong chương trình phát sóng. Các bản ghi không được giữ lại để sử dụng sau.