ID bài viết : S500061484 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Làm thế nào để thiết lập xuất ra HDMI hiển thị tự động?

Làm thế nào để thiết lập xuất ra HDMI hiển thị tự động?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
    
  2. Xác định vị trí và chạm vào Settings.
    
  3. Tại mục Device, chạm vào Display.
  4. Tại mục Display, chạm để đánh dấu vào tùy chọn Auto HDMI ouput.