ID bài viết : S500061475 / Sửa lần cuối : 10/01/2013

Tôi có thể phát tập tin lơn hơn 4GB trên TV thông qua thiết bị USB không?

Phát lại tập tin lơn hơn 4GB trên TV thông qua thiết bị USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không, những dòng BRAVIA được liệt kê chỉ hỗ trợ tập tin tối đa là 2GB.