ID bài viết : S500061229 / Sửa lần cuối : 15/06/2012

Làm thế nào để khắc phục khi âm thanh không khớp với hình ảnh trên TV (A / V Sync)?

 Âm thanh không khớp với hình ảnh trên TV (A / V Sync)?

  Nếu âm thanh không khớp với hình ảnh trên TV(A/V Sync).

  • Khi âm thanh chậm hơn hình ảnh:
    
   Điều chỉnh A/V SYNC thành 0 ms để có kết quả tốt nhất
  • Khi âm thanh nhanh hơn hình ảnh:
   Điều chỉnh A/V SYNC từ 0 ms tới 300 ms lượng tăng trong 25 ms.

   Lưu ý: Vui lòng tham khảo Điều chỉnh độ trễ giữa hình ảnh và âm thanh (Adjusting the delay between the picture and sound) trong phần hướng dẫn thiết lập của A/V SYNC.