ID bài viết : S500061223 / Sửa lần cuối : 15/06/2012

Nội dung nào có thể được truyền tải qua PARTY STREAMING?

Nội dung có thể được truyền tải qua PARTY STREAMING.

    Chỉ có thể truyền tải âm nhạc thông qua PARTY STREAMING. Phát Super Audio CD thông qua chức năng PARTY STREAMING không được hỗ trợ.