ID bài viết : S500058725 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

MY MENU là gì ?

    Về MY MENU.
    Bạn có thể đăng ký 6 mục Menu thường được sử dụng. MY MENUs cho MOVIE, PHOTO và PLAYBACK.

    Để đăng ký các mục trong menu mà bạn yêu thích tới MY MENU, chạm vào kiểu MY MENU (MOVIE, PHOTO hoặc PLAYBACK) bạn muốn thay đổi trong MY MENU SETTING.