ID bài viết : S500058581 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Phải làm gì nếu thiết bị USB có thể không được nhận?

Thiết bị USB có thể không được nhận

  Nếu thiết bị USB được kết nối với VAIO, nhưng không thể được nhận, xin tham khảo các bước sau để khắc phục vấn đề.
  Step 1 Kiểm tra kết nối USB.
  Step 2 Kết nối lại thiết bị USB.
  Step 3 Khôi phục lại các thiết lập mặc định cho BIOS.
  Step 4 Thay thế các giao diện USB được kết nối với cổng USB.
  Step 5 Kiểm tra nếu trình điều khiển USB chạy bình thường.
  Step 6 Hệ thống phục hồi

  Step 1 Kiểm tra kết nối USB.


  Hãy kiểm tra các thông tin sau.
  • Hãy xác nhận VAIO chạy bình thường hay không.
   Xin vui lòng kiểm tra xem kết nối USB có thể được nhận khi chạy VAIO.
   Xin vui lòng tham khảo ý kiến các nhà sản xuất USB để biết thông tin chi tiết hơn.

  • Hãy xác nhận nếu có cung cấp điện tốt.
   Nếu có chuyển đổi trên thiết bị USB, bật tính năng này.

  • Vui lòng xác nhận trình điều khiển tương thích với các thiết bị USB trong VAIO.
   Xin vui lòng tham khảo các giải pháp sau đây.
  Step 2 Cắm lại thiết bị USB.


  Xin vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây.
  • Bật điện USB.
   Nếu có chuyển đổi trên thiết bị USB, hãy đóng chuyển đổi và sau đó mở lại một lần nữa khi kết nối với máy tính xách tay VAIO.

  • Kết nối thiết bị USB.
   Xin vui lòng ngắt kết nối thiết bị USB từ VAIO, và sau đó kết nối lại nó một lần nữa.

  • Xin vui lòng kết nối lại thiết bị USB sau khi Windows được bắt đầu.
   Xin vui lòng thực hiện các bước sau đây.
   1. Tắt điện của máy tính xách tay VAIO và ngắt kết nối thiết bị USB.

   2. Rút dây nguồn của máy tính và không sạc nó cho một vài giây.

   3. Bật máy tính để bắt đầu Windows.

   4. Cắm thiết bị USB vào máy tính sau khi Windows được bắt đầu.

    Nếu có chuyển đổi nguồn điện trên thiết bị USB, hãy bật tính năng này sau khi kết nối thiết bị vào máy tính.  Step 3 Khôi phục cài đặt mặc định cho BIOS.


  Nếu vấn đề được giải quyết sau khi khôi phục lại các thiết lập mặc định cho BIOS.
  Xin vui lòng tham khảo các giải pháp sau đây.
  Step 4 Thay thế các giao tiếp của thiết bị USB.


  Kiểm tra các triệu chứng tồn tại trong thiết bị USB hay giao diện USB.
  Vui lòng xác nhận các thông tin sau.
  • Thay thế các thiết bị kết nối USB (Khi có một vài thiết bị USB).
   • USB khác có thể được nhận bởi hệ thống.
    Nếu là trường hợp, có một vấn đề trong thiết bị USB.

   • USB khác có thể không được nhận.
    Nếu đó là trường hợp, có một vấn đề trong giao diện VAIO USB.

  • Thay thế các giao diện kết nối USB (Khi VAIO có nhiều thiết bị USB).

   • Các thiết bị USB có thể được nhận thành công khi sử dụng giao tiếp khác.
    Nếu đó là trường hợp, có lẽ là một vấn đề với giao tiếp VAIO USB.

   • Các thiết bị USB có thể không được  nhận khi sử dụng một giao tiếp khác.
    Nếu là trường hợp đó , có lẽ là một vấn đề với các thiết bị VAIO USB.

   Lưu ý
   Xin vui lòng tham khảo các bài viết hỗ trợ trực tuyến hoặc các cuốn sách hướng dẫn mà đi kèm với máy tính cho các vị trí và số lượng cổng giao tiếp VAIO USB.


  Vui lòng thử các bước sau
  • Có một vấn đề với thiết bị USB.
   Xin vui lòng xác nhận cho dù các máy tính khác có thể nhận ra thiết bị USB khi người dùng có vài máy tính.
   Nếu các máy tính khác không thể nhận ra, xin vui lòng tham khảo ý kiến các nhà sản xuất thiết bị USB để biết thêm chi tiết.

  • Có một vấn đề trong giao tiếp USB.
   Đưa USB vào thiết bị giao tiếp khác, và xác nhận cho dù nó có thể được nhận.
   Nếu nó có thể được công nhận có thể là một vấn đề tương thích giữa thiết bị USB và  giao tiếp VAIO USB.  Step 5 Xác nhận cho dù các trình điều khiển USB chạy bình thường. 


  Vui lòng kiểm tra thông tin sau
  • Hãy xác nhận trình điều khiển USB chạy bình thường.
   Xác nhận cho dù có một dấu chấm than "!" , trên giao diện của Device Manager.
   Về làm thế nào để mở giao diện của Device Manager, hãy tham khảo các hoạt động sau đây.

   Sau khi xác nhận có một dấu chấm than "!" , cài đặt lại trình điều khiển thiết bị USB để kiểm tra xem vấn đề này có thể được giải quyết.
   Về việc làm thế nào để cài đặt lại trình điều khiển, hãy tham khảo sách hướng dẫn sản phẩm của thiết bị USB, hoặc tham khảo ý kiến nhà sản xuất của nó.

  • Xác nhận cho dù giao diện USB của VAIO có thể làm việc đúng cách.  Step 6 Thực hiện phục hồi hệ thống.


  Nếu giải pháp trên không giải quyết vấn đề, xin vui lòng thực hiện một Khôi phục hệ thống để kiểm tra xem vấn đề này có thể được giải quyết.
  Xin vui lòng tham khảo các giải pháp sau đây để khôi phục lại hệ thống.  Ngoài ra, nếu vấn đề này vẫn tồn tại sau khi thực hiện một Khôi phục hệ thống, có thể là một vấn đề trong giao tiếp VAIO USB.
  Xin vui lòng mang nó đến Dịch vụ Sony Center để kiểm tra.