ID bài viết : S500057963 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao máy quay không được nhận diện khi trước đó nó đã bị ngắt kết nối ra khỏi máy tính mà không thực hiện Safely Remove Hardware?

    Về máy quay không được nhận diện khi trước đó nó đã bị ngắt kết nối ra khỏi máy tính mà không thực hiện Safely Remove Hardware.


    Trong trường hợp này, vui lòng khởi động lại máy tính, và sau đó kết nối máy quay.
    Vui lòng chắc chắn thực hiện Safely Remove Hardware hoặc Unplug or Eject Hardware trước khi bạn ngắt kết nối máy quay ra khỏi máy tính.  Nếu không thì máy tính có thể làm việc không đúng.