ID bài viết : S500057957 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Định dạng tập tin gì thì cho phép khi xuất những hình ảnh vào một thẻ nhớ?

Về định dạng tập tin cho phép khi xuất những hình ảnh vào một thẻ nhớ.

    Chỉ định dạng JPEG (Exif-compatible) là cho phép. Những hình ảnh sẽ được lưu trong một thẻ nhớ trong định dạng DCF.