ID bài viết : S500057955 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao một lỗi xuất hiện khi tôi thử ghi lại một phim HD lớn hơn 2GB vào máy quay?

Một lỗi xuất hiện khi tôi thử ghi lại một phim HD lớn hơn 2GB vào máy quay.

    Người sử dụng không thể phát lại một phim HD lớn hơn 2GB vì máy quay không thể nhận tập tin lớn hơn 2GB.
    Vui lòng chỉnh sửa tập tin phim để làm nó nhỏ hơn 2GB bằng phần mềm Picture Motion Browser trước khi ghi nó vào lại máy quay.