ID bài viết : S500057919 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Vùng lãnh thổ hoặc quốc gia/khu vực đã chọn có thể được thay đổi trong khi cài đặt không?

Về việc thay đổi vùng lãnh thổ và quốc gia/khu vực đã chọn trong khi cài đặt.

    Có, nó có thể.  Vui lòng click vào nút Start , chọn All Programs (Programs trong Windows 2000) -> Sony Picture Utility -> Tools -> Location Settings Tool, và chọn vùng lãnh thổ và quốc gia/khu vực.