ID bài viết : S500057900 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao lời nhắn "Error Copying File" xuất hiện?

    Error Copying File xuất hiện và những tập tin không thể được lưu vào máy bằng cách sử dụng Windows Explorer.


    Lời nhắn này xuất hiện khi số của những tập tin được lưu trong thư mục gốc đã vượt quá giới hạn.

    Để giải quyết hiện tượng này, những tên tập tin ngắn hơn hoặc tạo những thư mục và lưu một vài tập tin vào trong những thư mục, và sau đó thử lưu lại.