ID bài viết : S500057791 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao dữ liệu RAW không thể được xoay?

Về dữ liệu RAW không thể được xoay.

    Nếu dữ liệu RAW là định dạng ARW hoặc SRF , thì có thể xoay nó.  Trong trường hợp này, vui lòng chuyển nó thành định dạng SR2 bằng cách sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu RAW là Image Data Converter SR để nó có thể được xoay.