ID bài viết : 00254591 / Sửa lần cuối : 30/11/2020

Tôi có thể truyền phát nội dung bằng máy quay Cinema Line không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Tính năng phát trực tuyến không khả dụng trên máy quay Cinema Line