ID bài viết : 00254060 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Cách đặt mã PIN / Cách hủy mã PIN mà bạn đã quên (Các mẫu Android TV™ năm 2020)

Tôi đã nhập mã PIN, nhưng mã của tôi không được chấp nhận.

    QUAN TRỌNG: 

    Bạn có thể đặt mã PIN để sử dụng. Phương pháp đặt/đặt lại mã PIN sẽ khác nhau cho mỗi tính năng.

    Đối với dòng X74H / X75H:

    Đối với các mẫu khác: