ID bài viết : 00256359 / Sửa lần cuối : 20/09/2021In

Tính năng Trợ năng cho Google TV™

  Trang này giải thích các tính năng trợ năng.
  Trang này và các liên kết được tạo phù hợp với bộ tiêu chuẩn WCAG 2.0.
  Chúng tôi xác nhận rằng trình đọc màn hình NVDA sẽ cho phép bạn đọc trang này và các liên kết.

  Tham khảo bên dưới để biết danh sách các tính năng trợ năng dành cho Google TV.


  Hỗ trợ nhìn

  Hỗ trợ nghe

  Hỗ trợ hành động

  Các liên kết Trợ năng có liên quan


  Google TV và Android TV là các nhãn hiệu của Google LLC.