ID bài viết : 00256359 / Sửa lần cuối : 10/12/2023In

Tính năng Hỗ trợ tiếp cận cho Google TV™

  Nội dung

  Trang này giải thích các tính năng hỗ trợ tiếp cận.
  Trang này và các liên kết được tạo phù hợp với bộ tiêu chuẩn WCAG 2.0.
  Chúng tôi xác nhận rằng trình đọc màn hình NVDA sẽ cho phép bạn đọc trang này và các liên kết.

  Hỗ trợ nhìn

  Hỗ trợ nghe

  Hỗ trợ hành động

  Các liên kết Hỗ trợ tiếp cận có liên quan

  Google TV và Android TV là các nhãn hiệu của Google LLC.