ID bài viết : 00236396 / Sửa lần cuối : 16/12/2019

Cách điều chỉnh ngày và giờ (không phải Android TV™)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Theo mặc định, Date (Ngày) và Time (Giờ) sẽ tự động được đặt khi Tivi nhận thông tin từ tín hiệu phát sóng hoặc mạng. Nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt Date (Ngày) hoặc Time (Giờ) theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau đây:

  LƯU Ý: Đối với các mẫu Android TV, hãy tham khảo bài viết Cách điều chỉnh ngày và giờ trên Android TV.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống) trong danh mục Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Setup (Thiết lập).
  4. Chọn Clock/Timers (Đồng hồ/Hẹn giờ).
  5. Đặt Clock Set (Cài đặt đồng hồ) và chọn mục cần điều chỉnh.
  • Auto (Tự động) hoặc Manual (Thủ công): Chọn Manual (Thủ công) để đặt thời gian hiện tại theo cách thủ công. (ngoại trừ Úc và New Zealand) 
  • Automatic time zone (Múi giờ tự động): Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ cho phép bạn đặt múi giờ một cách tự động. Khi chuyển thành Off (Tắt), thời gian sẽ được hiển thị theo chênh lệch thời gian được đặt bởi Time Offset (Thời gian chênh lệch).
  • Automatic daylight saving time (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động): Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ cho phép bạn tự động chuyển đổi giữa thời gian mùa hè và thời gian mùa đông theo lịch.
  • Date (Ngày): Bạn có thể đặt ngày hiện tại theo cách thủ công tại đây. (ngoại trừ Úc và New Zealand)
  • Time (Giờ): Bạn có thể đặt giờ hiện tại theo cách thủ công tại đây. (ngoại trừ Úc và New Zealand)
  • Time Offset (Thời gian chênh lệch): Bạn có thể đặt múi giờ hiện tại theo cách thủ công tại đây.

  LƯU Ý: Bạn không thể thay đổi Date (Ngày) và Time (Giờ) theo cách thủ công tại Úc và New Zealand. Nếu bạn muốn chuyển múi giờ, hãy đặt Automatic time zone (Múi giờ tự động) thành Off (Tắt) rồi chọn múi giờ trong Time Offset (Thời gian chênh lệch).