ID bài viết : 00231040 / Sửa lần cuối : 17/09/2019

Có thể nghe tiếng nhiễu trong khi gọi điện thoại

Người nhận điện thoại nghe rất nhiều tiếng nhiễu.

    Bạn có thể nghe tiếng nhiễu trong khi gọi điện thoại nếu micrô của thiết bị cọ xát vào quần áo hoặc vật khác.
    Để tránh xảy ra tình trạng này, hãy đảm bảo micrô (A) không cọ xát vào quần áo của bạn hoặc bất kỳ vật dụng nào khác.


    Hình ảnh vị trí micrô (A)

    1. Micrô