ID bài viết : 00231040 / Sửa lần cuối : 28/10/2019

Có thể nghe tiếng nhiễu trong khi gọi điện thoại.

Người nhận điện thoại nghe rất nhiều tiếng nhiễu.

    Bạn có thể nghe tiếng nhiễu trong khi gọi điện thoại nếu micrô của thiết bị cọ xát vào quần áo hoặc vật khác.
    Để tránh xảy ra tình trạng này, hãy giữ micrô (A) ở phía sau điều khiển không cọ xát vào bất kỳ vật dụng nào khác.


    Hình ảnh vị trí micrô (A)

    1. Micrô