ID bài viết : 00230033 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Chức năng Google Assistant không hoạt động ở một bên tai nghe

    Nếu bạn thiết lập chức năng Google Assistant trên bộ tai nghe, bạn không thể sử dụng bên tai nghe không được thiết lập chức năng Google Assistant.

    Vui lòng sử dụng bên tai nghe đã được thiết lập chức năng Google Assistant.

    Bạn có thể thay đổi cài đặt chức năng Google Assistant cho tai nghe bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect.