ID bài viết : 00230408 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Ứng dụng Headphones Connect sẽ bị mất kết nối bạn khi tháo hoặc đeo tai nghe

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tai nghe sẽ tự động kết nối với ứng dụng Headphones Connect sau một khoảng thời gian.
Nếu không, hãy đóng ứng dụng Headphones Connect rồi khởi động lại ứng dụng.