ID bài viết : 00228245 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Chức năng Âm thanh mô tả không hoạt động trong Menu Home

    Bạn không nghe được bất kỳ thông tin Audio Description (Âm thanh mô tả) nào phát ra từ Tivi trong khi ở menu HOME. Audio Description (Âm thanh mô tả) sẽ quay về cài đặt người dùng trước đó khi bạn thoát menu HOME.