ID bài viết : 00224289 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Trong quá trình thiết lập ban đầu, màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại để hỏi có bật truy cập vào thông tin vị trí hiện tại.

    Để cải thiện các tính năng của những ứng dụng Google, bạn cũng được yêu cầu xác nhận chia sẻ thông tin vị trí khi bạn mua Tivi mới.
    Vì vậy, màn hình sẽ hiển thị một hộp thoại xác nhận kèm theo thông báo sau đây trong khi thiết lập ban đầu.
     "In a previous version of Android, you turned off access to your location for all Google apps. Turn it back on?"

    (Trong phiên bản Android trước đó, bạn đã tắt truy cập vào vị trí của bạn đối với tất cả các ứng dụng Google. Bạn có muốn bật trở lại không?). Nếu bạn có thể đồng ý chia sẻ thông tin vị trí với các ứng dụng Google, chọn Yes (Có).


    *Google và Android là nhãn hiệu của Google LLC.