ID bài viết : 00206229 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Không kết nối loa được dù trước đó đã từng ghép nối và kết nối được.

    QUAN TRỌNG: Nếu cần nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong các bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

    Quy trình khác nhau tùy theo tình trạng của loa, hãy thử các bước dưới đây để ghép nối loa lần nữa.

     Nếu thông tin thiết bị của loa đã được đăng ký vào thiết bị nguồn Bluetooth của bạn, hãy xóa thông tin đó và thực hiện lại quy trình ghép nối.

    Nếu bạn đã khởi chạy loa, hãy tiến hành thiết lập và kết nối loa với mạng, sau đó thực hiện lại quy trình ghép nối.