ID bài viết : 00203820 / Sửa lần cuối : 10/12/2018

Trong khi cài đặt IR Blaster, đầu vào đột ngột chuyển sang đầu vào Tivi.

  Nếu bộ chuyển tín hiệu (STB) và Tivi được kết nối thông qua cáp HDMI thì đầu vào có thể đột ngột chuyển sang đầu vào Tivi khi bạn đang cài đặt IR Blaster. 
  Trong những trường hợp như vậy, hãy chuyển cài đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành Off (Tắt). Sau khi cài đặt IR Blaster xong, bạn có thể chuyển cài đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) về On (Bật).

  Hãy làm theo các bước dưới đây để đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành On (Bật) hoặc Off (Tắt).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
  4. Chọn BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync).
  5. Đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành On (Bật) hoặc Off (Tắt).

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể thiết lập IR Blaster từ màn hình Initial Setup (Thiết lập ban đầu).
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây: Cách thiết lập IR Blaster để điều khiển Tivi và bộ chuyển tín hiệu trong quá trình Thiết lập ban đầu.