ID bài viết : 00200303 / Sửa lần cuối : 24/07/2018

Làm thế nào để thay đổi Máy chủ tên miền (DNS) mặc định thành một DNS mở trên BRAVIA TV?

  CẢNH BÁO: Việc sử dụng DNS mở có thể cải thiện được tốc độ định tuyến Internet và giúp giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, vui lòng ghi lại DNS mặc định để tham khảo về sau phòng trường hợp DNS mở không hoạt động trong mạng hoặc kết nối mạng chậm hơn hay không ổn định.

  Máy chủ DNS chính và phụ sẽ tự động được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn gán. Nếu bạn nghi ngờ máy chủ DNS được sử dụng không đáng tin cậy hoặc không hoạt động đúng cách, bạn có thể chọn một máy chủ DNS mở bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Home.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network Settings/Set-up.(Cài đặt mạng/Thiết lập)
  5. Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng).
  6. Chọn Custom/Expert (Tùy chỉnh/Chuyên gia).
  7. Chọn Wired/Wireless Set-up (Thiết lập có dây/không dây). Trong Wireless Setup (Thiết lập không dây), hãy kết nối Tivi với Wireless network (Mạng không dây) bằng cách quét mạng hoặc sử dụng chức năng WPS, tùy thuộc vào bộ định tuyến. Đối với thiết lập không dây được bảo mật, bạn cần phải nhập Network security key (Khóa bảo mật mạng) trước khi màn hình IP address (Địa chỉ IP) và cài đặt Proxy server (Máy chủ Proxy) hiển thị.
  8. Chọn cài đặt Manual IP Address (Địa chỉ IP thủ công).
  9. Giữ nguyên địa chỉ IP hoặc thay đổi địa chỉ IP theo cách thủ công và nhập DNS bằng các địa chỉ DNS mở như sau: 8.8.8.8 cho Primary DNS (DNS chính) và 8.8.4.4 cho Secondary DNS (DNS phụ).
  10. Chọn NO (KHÔNG) nếu được nhắc sử dụng máy chủ proxy.
  11. Chọn Save and Connect (Lưu và kết nối) để thiết lập kết nối mạng.

  Lưu ý: Trong trường hợp kết nối Internet trở nên chậm hơn hoặc không ổn định, bạn có thể tìm các máy chủ DNS mở khác bằng cách tìm kiếm thông qua Internet.