ID bài viết : 00199925 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Tôi không thể tìm thấy biểu tượng Opera TV Store.

    Hỗ trợ Opera TV Store sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu đầu phát Blu-ray Disc. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ Opera TV Store thì biểu tượng không xuất hiện.