ID bài viết : 00199925 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Tôi không thể tìm thấy biểu tượng Opera TV Store.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hỗ trợ Opera TV Store sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu đầu phát Blu-ray Disc. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ Opera TV Store thì biểu tượng không xuất hiện.