ID bài viết : 00199924 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Lỗi: Lỗi 48 xuất hiện khi tôi cập nhật Ứng dụng nổi bật.

    Lỗi này xuất hiện khi bạn cập nhật Featured Apps (Ứng dụng nổi bật) và không thể truy cập dịch vụ mạng.
    Do đó, lỗi này cũng sẽ xuất hiện khi bạn cập nhật Featured Apps (Ứng dụng nổi bật) từ một quốc gia/khu vực không được đầu phát Blu-ray Disc hỗ trợ.