ID bài viết : 00197880 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Đầu phát Blu-ray Disc™ này có hỗ trợ phát video internet HDR không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể.
Vui lòng xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng ở cuối bài viết này.

Đầu phát Blu-ray Disc này hỗ trợ phát HDR cho Netflix và Amazon.