ID bài viết : 00197880 / Sửa lần cuối : 09/10/2018

Đầu phát Blu-ray Disc™ này có hỗ trợ phát video internet HDR không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đầu phát Blu-ray Disc này hỗ trợ phát HDR cho Netflix và Amazon*.

*Chỉ khả dụng ở các quốc gia đã chọn.