ID bài viết : 00190394 / Sửa lần cuối : 18/12/2017

Không thể sử dụng DJ EFFECT.

    Tại sao tôi không thể sử dụng DJ EFFECT?

    Không thể kích hoạt DJ EFFECT khi bạn:

    • Kết nối mic với thiết bị.
    • Khi đang sử dụng chế độ KARAOKE.