ID bài viết : 00190394 / Sửa lần cuối : 18/12/2017

Không thể sử dụng DJ EFFECT.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tại sao tôi không thể sử dụng DJ EFFECT?

Không thể kích hoạt DJ EFFECT khi bạn:

  • Kết nối mic với thiết bị.
  • Khi đang sử dụng chế độ KARAOKE.