ID bài viết : 00189176 / Sửa lần cuối : 02/04/2018

Trong ứng dụng YouTube, tại sao âm lượng thay đổi khi tôi phát nội dung khác?

    Điều này xảy ra do khác biệt ở âm lượng cao và thấp cho từng nội dung gốc trên YouTube.

    YouTube được thiết kế để điều chỉnh và điều khiển các mức âm lượng khác nhau cho nhiều nội dung khác nhau sao cho âm thanh được phát ra ở mức trung bình. Tuy nhiên, âm lượng cho từng nội dung có thể nghe khác nhau do BRAVIA TV phát ra âm thanh ở âm lượng gốc cho phù hợp với âm lượng được điều chỉnh.