ID bài viết : 00182236 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Tới những người đang sở hữu các sản phẩm máy nghe nhạc cá nhân: Thông tin kết thúc hỗ trợ cho Windows 98/Windows 98 Second Edition/Windows Millennium Edition.

  2006-09-14

  Tập đoàn Microsoft vừa thông báo rằng sẽ kết thúc hỗ trợ cho Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium vào ngày 11 tháng 7 năm 2006.

  Hỗ trợ kĩ thuật ,bao gồm nâng cấp và cập nhật tới Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7 th, 2006, sau đó mọi chương trình nâng cấp và cập nhật sẽ không tồn tại.

  Những hỗ trợ trực tuyến mà tập đoàn Microsoft cung cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 11 thnág 7 th, 2007.

  Vì tháng 9 năm 2006, chúng tôi đã xác nhận rằng những sản phẩm máy nghe nhạc cá nhân,những chương trình ứng dụng và những download bằng Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium.

  Vui lòng vào trang Web sau của tập đoàn Microsoft để biết đựơc những thông tin chi tiết :

  Windows 98, Windows 98 Second Edition, và Windows Millennium Edition Support kết thúc vào 11 tháng 7 năm 2006

  Microsoft Support Lifecycle Expiration Dates Adjustment

  Microsoft Support Lifecycle

  Thông tin này được cập nhật từ trang Web của tập đoàn Microsoft. Thông tin trên đây là dựa trên sự tìm kiếm và báo cáo và nội dung có thể thay đổi trong tương lai. Microsoft Corporation và SONY Corporation không chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin.