ID bài viết : 00182798 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Trình đọc màn hình không hoạt động bình thường trên bất kỳ mục nào trên YouTube.

  Chức năng Trình đọc màn hình không thể xử lý phương thức đọc của ứng dụng YouTube mới. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện mà sự cố này có thể gây ra cho bạn. Hiện chúng tôi đang điều tra sự cố này.

  Để sử dụng chức năng TalkBack trên ứng dụng YouTube, hãy bật cài đặt trên Android TV của bạn. Sau khi sử dụng YouTube,hãy tắt chức năng TalkBack.

  Nếusử dụng Android OS7 (Nougat)


  Các bước để bật chức năng TalkBack:

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa. Bạn có thể nghe thấy Home screen (Màn hình chính).
  2. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trên điều khiển từ xa cho đến khi bạn nghe thấy Settings (Cài đặt).
  3. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Channel setup (Thiết lập kênh).
  4. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn nghe thấy Accessibility (Trợ năng).
  5. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Subtitle (Phụ đề).
  6. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy TalkBack off (Tắt TalkBack).
  7. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Enable (Bật).
  8. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy OK (OK).
  9. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy TalkBack on (Bật TalkBack).
  10. Nhấn nút Back (Trở lại) để rời khỏi TalkBack. Khi bật được chức năng TalkBack, bạn có thể nghe thấy TalkBack on (Bật TalkBack).

  Các bước đểkhởi chạyYouTube:

  1. Nhấn nút Mic và đọc màn hình trên YouTube. Bạn có thể khởi chạy YouTube.

  Các bước để tắt chức năng TalkBack:

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa. Bạn có thể nghe thấy Home screen (Màn hình chính).
  2. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Settings is selected (Cài đặt được chọn). Nhấn bật, nhấn phím shift, nhấn phím enter để kích hoạt.
  3. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Channel setup (Thiết lập kênh).
  4. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Accessibility, Press on, press shift, press enter to activate (Trợ năng, nhấn bật, nhấn phím shift, nhấn phím enter để kích hoạt).
  5. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Subtitle (Phụ đề).
  6. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy TalkBack on, Press on, press shift, press enter to activate (Bật TalkBack, nhấn bật, nhấn phím shift, nhấn phím enter để kích hoạt).
  7. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Enable (Bật).
  8. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy OK, in list 2 items (OK, 2 mục trong danh sách).
  9. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Enable (Bật).
  10. Nhấn nút Back (Trở lại) để rời khỏi TalkBack. Khi tắt được TalkBack, bạn có thể nghe thấy TalkBack off (Tắt TalkBack).

  Nếuđang sử dụng Android OS6 (Marshmallow)


  Các bước để bật chức năng TalkBack:

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa để di chuyển Màn hình chính.
  2. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Settings (Cài đặt).
  3. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Channel setup (Thiết lập kênh).
  4. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Date & Time (Ngày và thời gian).
  5. Nhấn liên tục nút Right (Mũi tên phải) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Accessibility (Trợ năng).
  6. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Subtitle (Phụ đề).
  7. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Services (Dịch vụ).
  8. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Screen reader on (Bật trình đọc màn hình).
  9. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy TalkBack off (Tắt TalkBack).
  10. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy State off (Tắt trạng thái).
  11. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy On (Bật).
  12. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Disagree (Không đồng ý).
  13. Nhấn Right (Mũi tên phải) trênđiều khiển từ xa để chọn Agree (Đồng ý). Bạn có thể nghe thấy Agree (Đồng ý).
  14. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy TalkBack on (Bật TalkBack).
  15. Nhấn nút Back (Trở về) trênđiều khiển từ xa để rời khỏi TalkBack. Bạn có thể nghe thấy TalkBack on (Bật TalkBack).

  Các bướcđể khởi chạyYouTube:

  1. Nhấn nút Mic và đọc màn hình trên YouTube. Bạn có thể khởi chạy YouTube.

  Các bước để tắt TalkBack:

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa để di chuyển Màn hình chính. Bạn có thể nghe thấy Home screen (Màn hình chính).
  2. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Settings (Cài đặt).
  3. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Channel setup (Thiết lập kênh).
  4. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Date & Time (Ngày và thời gian).
  5. Nhấn liên tục nút Right (Mũi tên phải) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Accessibility (Trợ năng).
  6. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Subtitle (Phụ đề).
  7. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy Services (Dịch vụ).
  8. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Screen reader on (Bật trình đọc màn hình).
  9. Nhấn liên tục nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa cho đến khi bạn có thể nghe thấy TalkBack on (Bật TalkBack).
  10. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy State on (Bật trạng thái).
  11. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy On (Bật).
  12. Nhấn nút Down (Mũi tên xuống) trênđiều khiển từ xa để chọn Off (Tắt). Bạn có thể nghe thấy Off (Tắt).
  13. Nhấn phím Enter. Bạn có thể nghe thấy Alert stop TalkBack (Cảnh báo ngừng TalkBack).
  14. Nhấn nút Right (Mũi tên phải) trênđiều khiển từ xa hai lần để chọn OK. Bạn có thể nghe thấy OK button (Nút OK).
  15. Nhấn phím Enter.
  16. Nhấn Back (Trở lại) để rời khỏi TalkBack. Bạn có thể nghe thấy TalkBack off (Tắt TalkBack).

  LƯU Ý:

  • Điều kiện: Người dùng đã bật chức năng Screen Reader (Trình đọc màn hình).
  • Sau khi cả Screen reader (Trình đọc màn hình) và TalkBack đều bật thì Tivi sẽ đọc to nhiều lần.